หมวด 3   การมุ่งเน้นลูกค้า

ในหมวดของ การมุ่งเน้นลูกค้า นี้ เป็นการตรวจประเมินถึงวิธีการที่ภาควิชาสร้าง ความผูกพัน กับผู้เรียนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อความสำเร็จด้านการตลาดในระยะยาว  กลยุทธ์ในการสร้าง ความผูกพัน นี้ครอบคลุมถึงวิธีการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมทั้ง วิธีการที่ภาควิชารับฟัง เเสียงของลูกค้า และใช้สารสนเทศนี้เพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

หมายเหตุ เหตุ  :     ลูกค้า   หมายถึง  ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความผูกพันของลูกค้า: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได
้ส่วน
เสียเพื่อสนองตอบต่อความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับทั้งสองกลุ่ม

ให้อธิบายถึงวิธีการที่ภาควิชากำหนดหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษา อื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้บริการที่มี  ให้อธิบายถึงวิธีการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น ผู้เรียนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ภาควิชาอธิบายดังนี้

(1)  ภาควิชามีวิธีการอย่างไรในการสร้าง หลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการ และบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและทำให้ดีกว่าความคาดหวังของกลุ่มผู้เรียนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(2)  ภาควิชามีวิธีการในการปรับปรุงหลักสูตรให้ถูกต้องตามระเบียบและทันต่อทิศทางและความต้องการ ของผู้เรียน อย่างไร

คำตอบ:    ภาควิชามีวิธีการสร้างและปรับปรุง หลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการ และบริการ โดยคำนึงความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

หลักสูตร

-   กำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยการรวบรวมผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร และข้อคิดเห็นจากแหล่งอื่น ๆ มาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงหลักฐาน (หลักฐานการปรับปรุง หลักสูตรหลักสูตรและประเด็นยุทธศาสตร์)

-   ภาควิชาฯ ได้เชิญ นักศึกษาปัจจุบันทุกระดับ และบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก มาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร รวมทั้งการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร เพื่อรวมรวบข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต (รายงานการประชุมภาควิชา
วันที่ 2 เมษายน 2553)

-    ทุกสิ้นปีการศึกษา ภาควิชาฯ ได้จัดประชุมสัมมนาหลักสูตร โดยนำข้อมูลการประเมินการสอนในวิชาต่างๆ และข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรจากผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ข้างต้น นำมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร (รายงานการประชุมภาควิชาเกี่ยวกับการปรับปรุง หลักสูตรและการเรียนการสอน)

 

- การบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ

-โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ และข้อ เสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ และได้นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป (รายงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ และงานบริการวิชาการ)

-จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลกรของ ภาควิชาฯ  และผู้เข้ารับการอบรม และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาและสนับสนุนให้ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมาใช้บริการที่มี (รายงานโครงการกิจกรรมต่างๆและงานบริการวิชาการ)

- เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดแสดงนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และค่ายเยาวชนชีววิทยาให้   ความรู้ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งนักศึกษานำข้อมูลในปีการศึกษาก่อนมาวิเคราะห์และวางแผนให้ดียิ่งขึ้น เมื่อสิ้นสุดโครงการมีการรวบรวมผลประเมินและรายงานผล เพื่อให้นักศึกษารุ่นต่อไป นำไปใช้ประโยชน์  กิจกรรมเหล่านี้นอกจากนักศึกษาได้สร้างคิดค้นแนวทางกิจกรรมใหม่ยังแสดงศักยภาพดึงดูด และสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้าใจในอาชีพนักวิทยาศาสตร์และต้องการเข้ามาเรียนต่อ ในอนาคต (แสดงหลักฐานโครงการค่ายเยาวชนชีววิทยาและงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์)

                      

-  การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                      

ภาควิชาระบุโครงการ/กิจกรรมด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และการบริการที่สร้างความผูกพัน กับนักศึกษา  ผู้ให้ทุนวิจัยทุนการบริการวิชาการ เป็นต้น

                      

ตารางที่ 3.2   แสดงความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่สร้างความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                      
โครงการกิจกรรม
ด้าน
การเรียน
การสอน
ด้านการวิจัย
ด้านบริการ
วิชาการ
1.โครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี      
2.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี      
3.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา      
4.โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา และรายงานผลการศึกษา      
5.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และสานสัมพันธ์น้องพี่      ภาควิชาชีววิทยา      
6.พิธีไหว้ครูและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงและทำประโยชน์      
7.โครงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา      
8.โครงการเผยแพร่ความรู้ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์      
9.โครงการทำบุญภาควิชาฯ และพัฒนาทัศนียภาพ      
10.โครงการค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 16      
11.โครงการปัจฉิมนิเทศและอำลาพี่ปี 4      
12.โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ      
13.โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน      

14.โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและการศึกษาต่อ

     
     

15.โครงการประกาศข่าว ติดตามและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

     
     

16. การตรวจพยาธิในชุมชนและการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารพิษ
ที่อยู่รอบตัว

     

17.การเตรียมสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้ในบทปฏิบัติการทางชีววิทยา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     

18.การวาดภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

     

19.การอบรมเทคนิคการสอนปฏิบัติการสรีรวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ของพืชระดับมัธยมศึกษา

     
20.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์      

21.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแพลงก์ตอนสัตว์และแมลงน้ำ

      
     

22.โครงการห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     

23.ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

    
     

24.โครงการอบรมการขยายพันธ์สมุนไพรไทยและการนำไปใช้ประโยชน์ ในชุมชนโดยการแปรรูป

     

25. โครงการเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับภาควิชาฯ และคณะ

     

26. โครงการเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

     
                      

 

                      
PDF file